Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vecto v→ biến điểm A3;−1thành điểm A’1;4Tìm tọa độ của vecto ?

Câu hỏi: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vecto v→ biến điểm A3;−1thành điểm A‘1;4Tìm tọa độ của vecto ? A. v→=−4;3 B. v→=4;3 C. v→=−2;5 Đáp án chính xác D. v→=5;−2 Trả lời: Đáp án CTa có: Tv→A=A‘⇒AA‘→=v→→v→=−2;5 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin