Cho tam giác vuông ABC vuông tại A có BC = 20cm; AC = 12cm. Quay tam giác ABC cạnh AB ta được một hình nón có thể tích là:

Câu hỏi: Cho tam giác vuông ABC vuông tại A có BC = 20cm; AC = 12cm. Quay tam giác ABC cạnh AB ta được một hình nón có thể tích là: A. 2304cm3. B. 1024πcm3. C. 786πcm3. D. 768πcm3. Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án cần chọn là: DKhi quay tam giác ABC quanh cạnh AB …
Hoc tap online
Author: admin