Trong không gian Oxyz, lập phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua điểm M(0;1;-1), nằm trong mặt phẳng (P): x + 2y + z – 1 = 0 và vuông góc với đường thẳng 

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, lập phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua điểm M(0;1;-1), nằm trong mặt phẳng (P): x + 2y + z – 1 = 0 và vuông góc với đường thẳng  A. d: x9=y–1–2=z+34 Đáp án chính xác B. d: x9=y–12=z+15 C. d: x9=y+1–2=z–1–5 D. d: x9=y+12=z–1–5 Trả lời: Đáp án A …
Hoc tap online
Author: admin