Một hộp chứa 12 tấm thẻ được đánh bằng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 12. Chọn ngẫu nhiên ra hai tấm thẻ. Xác suất để tích số ghi trên 2 tấm thẻ là một số chẵn bằng:

Một hộp chứa 12 tấm thẻ được đánh bằng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 12. Chọn ngẫu nhiên ra hai tấm thẻ. Xác suất để tích số ghi trên 2 tấm thẻ là một số chẵn bằng: A.(dfrac{{6}}{{11}}) B. (dfrac{17}{22}) C. (dfrac{{5}}{{22}}) D. (dfrac{5}{11}) LỜI GIẢI Không gian mẫu: (nleft( Omega […]
Hoc tap online
Author: admin