Trong không gian, cho tam giác [ABC] vuông tại cân [A], gọi [I]là trung điểm của [BC], [BC = 2].Tính diện tích xung quanh của hình nón, nhận được khi quay tam giác [ABC] xung quanh trục [AI].

Câu hỏi: Trong không gian, cho tam giác [ABC] vuông tại cân [A], gọi [I]là trung điểm của [BC], [BC = 2].Tính diện tích xung quanh của hình nón, nhận được khi quay tam giác [ABC] xung quanh trục [AI]. A. [{S_{xq}} = 2sqrt 2 pi .] B.[{S_{xq}} = 4pi .] C.[{S_{xq}} = sqrt 2 …
Hoc tap online
Author: admin