Tam giác ABC thỏa mãn (frac{{sin B}}{{sin A}} = 2.cos C). Khi đó:

Câu hỏi: Tam giác ABC thỏa mãn (frac{{sin B}}{{sin A}} = 2.cos C). Khi đó: A. Tam giác ABC nhọn; B. Tam giác ABC tù; C. Tam giác ABC cân; Đáp án chính xác D. Tam giác ABC vuông. Trả lời: Hướng dẫn giải: Đáp án đúng là: C. Theo định lí sin, ta có: …
Hoc tap online
Author: admin