(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M(4;-7) và song song với trục Ox. 

Câu hỏi: Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M(4;-7) và song song với trục Ox.  A. (left{ begin{array}{l} x = 1 + 4t\ y = – 7t end{array} right.)  B. (left{ begin{array}{l} x = 4\ y = – 7 + t end{array} right.)  C. (left{ begin{array}{l} x = – …
Hoc tap online
Author: admin