(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(3;2), P(4;0) và Q(0;-2). Đường thẳng đi qua điểm A và song song với PQ có phương trình tham số là:

Câu hỏi: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(3;2), P(4;0) và Q(0;-2). Đường thẳng đi qua điểm A và song song với PQ có phương trình tham số là: A. (left{ begin{array}{l} x = 3 + 4t\ y = 2 – 2t end{array} right.)  B. (left{ begin{array}{l} x = 3 …
Hoc tap online
Author: admin