(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Trong khai triển ({left( {x – y} right)^{11}}), hệ số của số hạng chứa ({x^8}.{y^3}) là

Câu hỏi: Trong khai triển ({left( {x – y} right)^{11}}), hệ số của số hạng chứa ({x^8}.{y^3}) là A. (C_{11}^3)  B. ( – C_{11}^3)  C. ( – C_{11}^5)  D. (C_{11}^8)  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Số hạng tổng quát trong khai triển trên là ({T_{k + 1}} = C_{11}^k.{x^{11 – k}}.{left( { – 1} right)^k}.{y^k})  …
Hoc tap online
Author: admin