(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Trong khai triển ({left( {8{a^2} – frac{1}{2}b} right)^6}), hệ số của số hạng chứa ({a^9}{b^3}) là:

Câu hỏi: Trong khai triển ({left( {8{a^2} – frac{1}{2}b} right)^6}), hệ số của số hạng chứa ({a^9}{b^3}) là: A. ( – 80{a^9}.{b^3})  B. ( – 64{a^9}.{b^3})  C. ( – 1280{a^9}.{b^3})  D. (60{a^6}.{b^4})  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Số hạng tổng quát trong khai triển trên là ({T_{k + 1}} = {left( { – 1} right)^k}C_6^k{.8^{6 …
Hoc tap online
Author: admin