(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Trong khai triển ({left( {{rm{0,2; + ;0,8}}} right)^{rm{5}}}), số hạng thứ tư là:

Câu hỏi: Trong khai triển ({left( {{rm{0,2; + ;0,8}}} right)^{rm{5}}}), số hạng thứ tư là: A. 0,0064 B. 0,4096  C. 0,0512  D. 0,2048  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Số hạng tổng quát trong khai triển trên là ({T_{k + 1}} = C_5^k.{left( {0,2} right)^{5 – k}}.{left( {0,8} right)^k})  Vậy số hạng thứ …
Hoc tap online
Author: admin