(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Trong khai triển ({left( {3x – y} right)^7}), số hạng chứa ({x^4}{y^3}) là:

Câu hỏi: Trong khai triển ({left( {3x – y} right)^7}), số hạng chứa ({x^4}{y^3}) là: A. ( – 2835{x^4}{y^3})  B. (2835{x^4}{y^3})  C. (945{x^4}{y^3})  D. (- 945{x^4}{y^3})  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Số hạng tổng quát trong khai triển trên là ({T_{k + 1}} = C_7^k{.3^{7 – k}}{x^{7 – k}}.{left( { – 1} right)^k}.{y^k})  Yêu …
Hoc tap online
Author: admin