(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Tìm tập nghiệm S của bất phương trình (x^{2}-4>0) 

Câu hỏi: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình (x^{2}-4>0)  A. (S=(-infty ;-2) cup(2 ;+infty))  B. (S=(-2 ; 2))  C. (S=(-infty ;-2] cup[2 ;+infty))  D. (S=(-infty ; 0) cup(4 ;+infty)) Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Ta có ({x^2} – 4 = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l} x = – 2\ x = 2 end{array} …
Hoc tap online
Author: admin