(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Tập nghiệm của bất phương trình (-x^{2}+x+12 geq 0) là

Câu hỏi: Tập nghiệm của bất phương trình (-x^{2}+x+12 geq 0) là A. (begin{array}{l} (-infty ;-3] cup[4 ;+infty) end{array})  B. (emptyset ) C. ((-infty ;-4] cup[3 ;+infty) ) D. [-3 ; 4]  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Ta có ( – {x^2} + x + 12 = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l} x = – 3\ …
Hoc tap online
Author: admin