(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tổng số cách chọn một người đàn ông và một người phụ nữ trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng?

Câu hỏi: Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tổng số cách chọn một người đàn ông và một người phụ nữ trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng? A. 100  B. 91  C. 10  D. 90  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D …
Hoc tap online
Author: admin