(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Nghiệm của phương trình (sqrt {2{x^2} + 3x – 4}  = sqrt {7x + 2} ) là:

Câu hỏi: Nghiệm của phương trình (sqrt {2{x^2} + 3x – 4}  = sqrt {7x + 2} ) là: A. x = 1 B. x = 2 C. x = 3 D. x = 4 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C (sqrt {2{x^2} + 3x – 4}  = sqrt {7x + 2} ) Điều …
Hoc tap online
Author: admin