(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Cho tam giác ABC có A(–1; 1); B(5; –3); C(0; 2). Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Hãy xác định tọa độ của điểm G1 là điểm đối xứng của G qua trục Oy

Câu hỏi: Cho tam giác ABC có A(–1; 1); B(5; –3); C(0; 2). Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Hãy xác định tọa độ của điểm G1 là điểm đối xứng của G qua trục Oy A. G1 (4/3;0) B. G1 (-4/3;3) C. G1 (-4/3;2) D. G1 (-4/3;0) Lời giải tham khảo: …
Hoc tap online
Author: admin