(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Cho (overrightarrow {AB}  =  – overrightarrow {CD} ). Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu hỏi: Cho (overrightarrow {AB}  =  – overrightarrow {CD} ). Khẳng định nào sau đây đúng? A. (overrightarrow {AB;} ) và (overrightarrow {CD} ) cùng hướng B. (overrightarrow {AB} ) và (overrightarrow {CD} ) cùng độ dài C. ABCD là hình bình hành D. (overrightarrow {AB}  + overrightarrow {DC}  = vec 0)  Lời giải tham khảo: Đáp …
Hoc tap online
Author: admin