(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Cho M(2; 0), N(2; 2), P(–1; 3) là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Tọa độ điểm B là:

Câu hỏi: Cho M(2; 0), N(2; 2), P(–1; 3) là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Tọa độ điểm B là: A. B(1; 1) B. B(–1; –1) C. B(–1; 1) D. B(–1; 5) Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Tam  giác ABC có M; N; P lần …
Hoc tap online
Author: admin