(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Cho biết Elip (left( E right):dfrac{{{x^2}}}{{25}} + dfrac{{{y^2}}}{9} = 1) có độ dài trục lớn bằng bao nhiêu?

Câu hỏi: Cho biết Elip (left( E right):dfrac{{{x^2}}}{{25}} + dfrac{{{y^2}}}{9} = 1) có độ dài trục lớn bằng bao nhiêu? A. 5 B. 10 C. 25 D. 50 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Gọi phương trình của Elip là (dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1,) có độ dài trục lớn ({A_1}{A_2} = 2a.) (left( E right):dfrac{{{x^2}}}{{25}} + dfrac{{{y^2}}}{9} …
Hoc tap online
Author: admin