(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Số giờ tự học tại nhà trong 1 tuần của 20 học sinh lớp 11 trường THPT A được ghi lại như sau:9 15  11  12  16  12  10  14  14  15  16  13  16  8  9  11  10  12  18  18Phương sai là:

Câu hỏi: Số giờ tự học tại nhà trong 1 tuần của 20 học sinh lớp 11 trường THPT A được ghi lại như sau: 9 15  11  12  16  12  10  14  14  15  16  13  16  8  9  11  10  12  18  18 Phương sai là: A. 8,65 B. 8,55 C. 8,66 D. …
Hoc tap online
Author: admin