(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Sản lượng lúa (đv tạ) của 40 thửa ruộng thí nghệm có cùng diện tích được trình bày trong b ảng tần số sau đây:Tìm sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng

Câu hỏi: Sản lượng lúa (đv tạ) của 40 thửa ruộng thí nghệm có cùng diện tích được trình bày trong b ảng tần số sau đây: Tìm sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng A. 21, 2 B. 22,2 C. 22,1 D. 21,1 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Sản lượng …
Hoc tap online
Author: admin