(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC = 12. Tính độ dài của vectơ (overrightarrow v  = overrightarrow {GB}  + overrightarrow {GC} )

Câu hỏi: Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC = 12. Tính độ dài của vectơ (overrightarrow v  = overrightarrow {GB}  + overrightarrow {GC} ) A. (left| {overrightarrow v } right| = 2) B. (left| {overrightarrow v } right| = 2sqrt 3 ) C. (left| {overrightarrow v } right| = …
Hoc tap online
Author: admin