(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Để khảo sát kết quả kì thi thử THPT môn toán của trường A;  người điều tra chọn một mẫu gồm 100 học sinh tham gia kì thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán được cho ở bảng phân bố tần số sau đây.Tìm số trung vị?

Câu hỏi: Để khảo sát kết quả kì thi thử THPT môn toán của trường A;  người điều tra chọn một mẫu gồm 100 học sinh tham gia kì thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán được cho ở bảng phân bố tần số sau đây. Tìm số trung vị? A. 6,5 B. 7,5 C. …
Hoc tap online
Author: admin