(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Cho tam giác vuông cân ABC tại A có AB = a. Tính (left| {overrightarrow {AB}  + overrightarrow {AC} } right|)

Câu hỏi: Cho tam giác vuông cân ABC tại A có AB = a. Tính (left| {overrightarrow {AB}  + overrightarrow {AC} } right|) A. (asqrt 2 ) B. (frac{{asqrt 2 }}{2}) C. 2a D. a Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Gọi D là điểm thỏa mãn tứ giác ADBC là hình vuông. ( …
Hoc tap online
Author: admin