(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Cho parabol (left( P right):y = a{x^2} + bx + cleft( {a ne 0} right)). Xét dấu hệ số a và biệt thức Δ khi (P) hoàn toàn nằm phía trên trục hoành.

Câu hỏi: Cho parabol (left( P right):y = a{x^2} + bx + cleft( {a ne 0} right)). Xét dấu hệ số a và biệt thức Δ khi (P) hoàn toàn nằm phía trên trục hoành. A. (a > 0,;Delta  > 0;) B. (a > 0,;Delta  < 0;) C. (a < 0,;Delta  < 0;) D. (a < …
Hoc tap online
Author: admin