(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Bảng biến thiên ở dưới là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số được cho ở bốn phương án A, B, C, D sau đây?

Câu hỏi: Bảng biến thiên ở dưới là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số được cho ở bốn phương án A, B, C, D sau đây? A. (y = 2{x^2} + 2x – 1) B. (y = 2{x^2} + 2x – 2)  C. (y =  – 2{x^2} – 2x)  D. …
Hoc tap online
Author: admin