Tổng hai số là 37,75. Nếu số thứ nhất tăng lên 5 lần và số thứ 2 tăng lên 3 lần thì tổng là 154,25. Tìm hai số đó.

Câu hỏi: Tổng hai số là 37,75. Nếu số thứ nhất tăng lên 5 lần và số thứ 2 tăng lên 3 lần thì tổng là 154,25. Tìm hai số đó. Trả lời: +) Đây là dạng toán Khử Nếu gấp 3 lần số thứ nhất và 3 lần số thứ 2 thì tổng mới …
Hoc tap online
Author: admin