Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.Mười triệu tám trăm linh ba nghìn sáu trăm hai mươiA. 18 003 620B. 10 083 620C. 10 803 620D. 10 620 803

Câu hỏi: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.Mười triệu tám trăm linh ba nghìn sáu trăm hai mươiA. 18 003 620B. 10 083 620C. 10 803 620D. 10 620 803 Trả lời: Chọn C. 10 803 620 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin