Tổng của tất cả các nghiệm nguyên của bất phương trình 13x+5≤13x+1−1 là

Câu hỏi: Tổng của tất cả các nghiệm nguyên của bất phương trình 13x+5≤13x+1−1 là A. 3. B. 0. C. 2.   D. 1. Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án D ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin