Cho hàm số y=5xcó đồ thị (C). Hàm số nào sau đây có đồ thị đối xứng với (C)qua đường thẳng y = x?

Câu hỏi: Cho hàm số y=5xcó đồ thị (C). Hàm số nào sau đây có đồ thị đối xứng với (C)qua đường thẳng y = x? A.y=5−x B.y=log5x Đáp án chính xác C.y=−log5x D.y=−5−x Trả lời: Đáp án B ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin