Tính tổng bình phương tất cả các nghiệm của phương trình phương trình ({5^{{x^2} – 2}} = {5^{{x^4} – {x^2} – 1}} + {left( {{x^2} – 1} right)^2}).

Tính tổng bình phương tất cả các nghiệm của phương trình phương trình ({5^{{x^2} – 2}} = {5^{{x^4} – {x^2} – 1}} + {left( {{x^2} – 1} right)^2}). A. (1). B. (5). C. (2). D. (0). Lời giải ({5^{{x^2} – 2}} = {5^{{x^4} – {x^2} – 1}} + {left( {{x^2} – 1} right)^2})( Leftrightarrow {5^{{x^2} […]
Hoc tap online
Author: admin