Tính tích: −12xy(8×2−5xy+2y2).

Câu hỏi: Tính tích: −12xy(8×2−5xy+2y2). Trả lời: Ta có −12xy(8×2−5xy+2y2) =−12xy  .  8×2−−12xy  .  5xy+−12xy  .  2y2 =−12xy  .  8×2+12xy .  5xy−12xy  .  2y2 =−4x3y+52x2y2−xy3. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin