Tính giá trị của biểu thức (T = log left[ {frac{{f(96) – f(69) – 241}}{2}} right])

Cho (f(1) = 1,f(m + n) = f(m) + f(n) + mn) với mọi (m,n in {N^*}). Tính giá trị của biểu thức (T = log left[ {frac{{f(96) – f(69) – 241}}{2}} right]).  A. (9)  B. (3)  C. (10)  D. (4)  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B (begin{array}{l}n = 1…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin