Tính giá trị của biểu thức: a) 0,49+0,64b) 0,36−0,81c) 8.9−64d) 0,1.400+0,2.1600

Câu hỏi: Tính giá trị của biểu thức: a) 0,49+0,64b) 0,36−0,81c) 8.9−64d) 0,1.400+0,2.1600 Trả lời: a) 0,72+0,82=0,7+0,8=1,5b) 0,62−0,92=0,6−0,9=−0,3c) 8.32−82=8.3−8=24−8=16 d) 0,1.202+0,2.402=0,1.20+0,2.40=2+8=10 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin