Tính (frac{{{6^3} + 3 cdot {6^2} + {3^3}}}{{ – 27}})

Câu hỏi: Tính (frac{{{6^3} + 3 cdot {6^2} + {3^3}}}{{ – 27}}) A. − 27; B. ( – frac{1}{9}); C. − 13; Đáp án chính xác D. 1. Trả lời: Đáp án đúng là: C (frac{{{6^3} + 3 cdot {6^2} + {3^3}}}{{ – 27}} = frac{{{3^3} cdot {2^3} + 3 cdot {3^2} cdot {2^2} + …
Hoc tap online
Author: admin