Tính các góc của hình thang cân, biết một góc bằng 500

Câu hỏi: Tính các góc của hình thang cân, biết một góc bằng 500 Trả lời: Giả sử hình thang ABCD có AB // CD và ∠D = 500Vì ∠C = ∠D (tính chất hình thang cân)⇒ ∠C = 500∠A + ∠D = 1800 (hai góc trong cùng phía)⇒ ∠A = 1800 – ∠D = 1800 – 500 = 1300∠B = ∠A (tính chất hình thang cân)Suy ra: ∠B = 1300 ====== **** …
Hoc tap online
Author: admin