Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho bất phương trình 3(1+x+3-x) – 2(1+x)(3-x) ≥ m nghiệm đúng với mọi x≤-1;3 ?

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho bất phương trình 3(1+x+3–x) – 2(1+x)(3–x) ≥ m nghiệm đúng với mọi x≤–1;3 ? A. m≤6. B. m≥6. C. m≥62–4. D. m≤62–4. Đáp án chính xác Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin