Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình ({left( {7 – 3sqrt 5 } right)^{{x^2}}} + m{left( {7 + 3sqrt 5 } right)^{{x^2}}} = {2^{{x^2} – 1}}) có 4 nghiệm

Tìm tất cả các giá trị của tham số (m) để phương trình ({left( {7 – 3sqrt 5 } right)^{{x^2}}} + m{left( {7 + 3sqrt 5 } right)^{{x^2}}} = {2^{{x^2} – 1}}) có đúng bốn nghiệm phân biệt. A. (0 < m < dfrac{1}{{16}}) B. (0 le m < dfrac{1}{{16}}) C. ( – dfrac{1}{2} < […]
Hoc tap online
Author: admin