Tìm tập hợp tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số y=1+x+1×2−mx−3m  có đúng hai tiệm cận đứng.

Câu hỏi: Tìm tập hợp tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số y=1+x+1×2−mx−3m  có đúng hai tiệm cận đứng. A. 0;12. Đáp án chính xác B. −∞;−12∪(0;+∞). C. (0;+∞). D. 0;12. Trả lời: Đáp án A Do 1+x+1≠0 với ∀x∈[−1;+∞)  nên đồ thị hàm số có đúng hai tiệm cận đứng khi và chỉ …
Hoc tap online
Author: admin