Tìm m để bất phương trình sau vô nghiệm: f(x) = (m – 2)x2 – 2mx + m + 1 > 0

Câu hỏi: Tìm m để bất phương trình sau vô nghiệm: f(x) = (m – 2)x2 – 2mx + m + 1 > 0 Trả lời: f(x) = (m-2)x2 – 2mx + m + 1 > 0 (*)Với m = 2 thì bất phương trình (*) trở thành:f(x) = -4x + 3 > 0 ⇔ x < …
Hoc tap online
Author: admin