Tìm hai số tự nhiên lẻ liên tiếp biết tổng của chúng là số có 3 chữ số chia 5 dư 3, chia hết cho 9 và chữ số hàng trăm gấp 4 lần chữ số hàng chục?

Câu hỏi: Tìm hai số tự nhiên lẻ liên tiếp biết tổng của chúng là số có 3 chữ số chia 5 dư 3, chia hết cho 9 và chữ số hàng trăm gấp 4 lần chữ số hàng chục? Trả lời: Tổng 2 số có dạng abcTổng chia 5 dư 3 => c = 3 …
Hoc tap online
Author: admin