Hưng ghi lại thời gian đạp xe từ nhà đến trường trong 5 ngày liên tiếp và tính được thời gian đạp xe trung bình là 15 phút. Những nhận định nào sau đây sai? a) Mỗi ngày Hưng đạp xe đến trường đều hết đúng 15 phút. b) Mỗi ngày Hưng đạp xe đến trường đều hết ít hơn 15 phút. c) Mỗi ngày Hưng đạp xe đến trường đều hết nhiều hơn 15 phút. d) Có ngày Hưng đạp xe đến trường hết ít hơn 15 phút và có ngày Hưng đạp xe đến trường hết nhiều hơn 15 phút hoặc có ngày Hưng đạp xe đến trường hết đúng 15 phút.

Câu hỏi: Hưng ghi lại thời gian đạp xe từ nhà đến trường trong 5 ngày liên tiếp và tính được thời gian đạp xe trung bình là 15 phút. Những nhận định nào sau đây sai? a) Mỗi ngày Hưng đạp xe đến trường đều hết đúng 15 phút. b) Mỗi ngày Hưng đạp …
Hoc tap online
Author: admin