Tìm giới hạn B=limx→2×4−5×2+4×3−8

Câu hỏi: Tìm giới hạn B=limx→2×4−5×2+4×3−8 A.+∞ B.−∞ C.−16 D.1 Đáp án chính xác Trả lời: Chọn DB=limx→2×4−5×2+4×3−8=limx→2(x2−1)(x2−4)x3−23=limx→2(x2−1)(x−2)(x+2)(x−2)(x2+2x+4)=limx→2(x2−1)(x+2)x2+2x+4=(22−1).(2+​2)22+2.2+​4=1 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin