(THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc – 2022) Một khối nón có bán kính đáy bằng (2;{rm{cm}}), chiều cao bằng (sqrt 3 ;{rm{cm}}). Một mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với đáy một góc (60^circ ) chia khối nón làm (2) phần. Tính thể tích phần nhỏ hơn (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu hỏi: (THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc – 2022) Một khối nón có bán kính đáy bằng (2;{rm{cm}}), chiều cao bằng (sqrt 3 ;{rm{cm}}). Một mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với đáy một góc (60^circ ) chia khối nón làm (2) phần. Tính thể tích phần nhỏ hơn (kết quả làm tròn […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin