Sử dụng phương pháp Graph trong dạy học Toán

1. Nhiệm vụ nghiên cứu

– Tìm hiểu quan điểm dạy học Toán theo tinh thần đổi mới.

– Tìm hiểu lý thuyết graph và việc vận dụng lý thuyết graph trong dạy học.

– Chỉ ra nội dung môn toán trong chƣơng trình toán THPT có thể vận dụng lý thuyết graph

– Thiết kế các graph (nội dung và hoạt động).

– Kiểm tra hiệu quả các graph đã thiết kế để dạy học Toán bằng thực nghiệm sư phạm.

2. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài

– Về lý luận:

Hệ thống và làm rõ thêm việc vận dụng lý thuyết graph vào dạy học Toán ở THPT.

– Về thực tiễn:

Đưa ra một số graph nội dung và graph hoạt động môn Toán và những hướng dẫn sư phạm trong việc áp dụng những graph này vào thực tiễn dạy học Toán.

Sử dụng phương pháp Graph trong dạy học Toán nhằm tích cực hóa hoạt động của HS, luận văn Thạc sĩ Phương pháp dạy học Toán của Lê Thị Ngọc Anh.

Download