Số? Trong buổi liên hoan văn nghệ, các bạn lớp 3C trình diễn vở kịch Cưỡi ngựa. Cứ 2 bạn lại hóa trang thành 1 chú ngựa. Bé Bi đếm thấy có tất cả 20 cái chân ngựa. Hỏi có bao nhiêu bạn đóng vai các chú ngựa?

Câu hỏi: Số? Trong buổi liên hoan văn nghệ, các bạn lớp 3C trình diễn vở kịch Cưỡi ngựa. Cứ 2 bạn lại hóa trang thành 1 chú ngựa. Bé Bi đếm thấy có tất cả 20 cái chân ngựa. Hỏi có bao nhiêu bạn đóng vai các chú ngựa? Trả lời: Số bạn đóng …
Hoc tap online
Author: admin