Lựa chọn đáp án đúng nhất:Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 1,5 m. Tính thể tích khối kim loại đó.

Câu hỏi: Lựa chọn đáp án đúng nhất:Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 1,5 m. Tính thể tích khối kim loại đó. A. 3,325m3  B. 3,35m3  C. 3,375m3  Đáp án chính xác D. 3,4m3  Trả lời: Thể tích của khối kim loại đó là:1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 (m3)Đáp …
Hoc tap online
Author: admin