Số nghiệm của đa thức x3+27.

Câu hỏi: Số nghiệm của đa thức x3+27. A. 1. Đáp án chính xác B. 2. C. 0. D. 3. Trả lời: Đáp án cần chọn là A.Ta có: x3+27=0⇒x3=–27⇒x3=–33⇒x=–3Vậy đa thức đã cho có một nghiệm là x=–3. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin