Sắp xếp đa thức 4×2+x+7×4-4×3-12×5 theo lũy thừa tăng dần của biến x

Câu hỏi: Sắp xếp đa thức 4×2+x+7×4–4×3–12×5 theo lũy thừa tăng dần của biến x A. x+4×2+7×4–4×3–12×5 B. x+4×2+7×4–12×5–4×3 C. x+4×2–7×4–12×5–4×3 D. x+4×2–4×3+7×4–12×5 Đáp án chính xác Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin